Te koop bij vzw VIA LIBRA

PUBLICATIES van uitgeverij Via Libra, maar tevens van Perun Boeken en Occident


Iwan - Toon wat je kunt Wereld voor kinderen Christine Gruwez - Tijdgenoten onderweg Wilbert Lambrechts - Zeker weten, denken loont! Lichtbaken1917


Alle boeken kunnen aangekocht worden via bestelling per email info@via-libra.be of schriftelijk aan te vragen op het adres Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen.

LET OP: voor boekhandels voorzien wij kortingen op onderstaande prijzen - vraag inlichtingen via info@via-libra.be!

Over steinerpedagogie

Het lichtbaken van 1917.
Schets van de drieledigheid van de mens
Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving

Auteurs: Rudolf Steiner, met een inleiding van Wilbert Lambrechts

Dit boek bevat twee primeurs: de eerste vertaling van het fragment uit Von Seelenrätseln waarin Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van het menselijke lichaam in haar samenhang met ziel en geest ontvouwt; de twee befaamde Memoranda waarin Rudolf Steiner voor het eerst in eenvoudige lijnen de driegeleding van het sociale organisme uittekent. Zij verschijnen hier voor het eerst in Nederlandse vertaling en ook voor het eerst in één boek samengebracht.
Deze teksten zijn immers complementair en hebben gemeen dat ze een doorbraak in het trinitaire denken van Rudolf Steiner betekenden, wat een toegang mogelijk maakt tot praktische werkgebieden (pedagogie, geneeskunde, sociale wetenschap enz.). Zij ontstonden bovendien ongeveer gelijktijdig, tijdens de zomer van het verschrikkelijke, maar ook paradigmatische oorlogsjaar 1917. Ze wilden de geest laten weerklinken in het gedonder der kanonnen. Deze teksten hebben in de onzekere wereldsituatie van vandaag opnieuw betekenis.
Wilbert Lambrechts schreef er een uitvoerige inleiding bij. Hij gaat in op hun plaats binnen de antroposofie, hun voorgeschiedenis, context en inhoud. De twee memoranda zijn uitvoerig geannoteerd om de leesbaarheid ervan te ondersteunen.


ISBN: 978 90 77611 25 8

Prijs: 15,00 euro (+ verzendingskosten)Contemplatieve reflectie voor portfolio en actieonderzoek
Auteur: Ariëlla Krijger

Ariëlla Krijger schreef een origineel, belangwekkend en grondig boek over de integratie van portfolio in het onderwijs. Een belangrijke doelstelling daarvan is dat leerlingen zicht krijgen op zichzelf als competent persoon. Dat sterkt hun zelfvertrouwen, hun intrinsieke motivatie en hun autonomie.
Voor een goed portfolio moet je over jezelf leren reflecteren. Dat komt niet vanzelf. Reflectie veronderstelt een referentiepunt, een voornemen vooraf. Dat geeft focus en juist dat maakt deze reflectie contemplatief.
Ariëlla Krijger kent de steinerscholen en de vrijescholen, zowel in België als in Nederland. Ze is ook goed vertrouwd met het antroposofisch mensbeeld. De plaats van de reflectie binnen dat mensbeeld neemt een belangrijke plek in het boek.

ISBN: 978 90 77611 24 1

Prijs: 17,50 eur (+ verzendingskosten)


Zeker weten, denken loont! De weg naar een rijk oordeelsvermogen in puberteit en adolescentie
Auteurs: Wilbert Lambrechts en Herman Meyvis

Wat is steinerpedagogie in het middelbaar onderwijs? Wat wil de steinerpedagogie in de leeftijdsfase van puberteit en adolescentie?
Dat wordt hier nagegaan met voorbeelden uit het literatuur- en wetenschapsonderwijs, twee zwaartepunten uit een weliswaar veel breder aanbod. Het gaat echter om meer: om dezelfde ontwikkelingsweg van het ontluikende eigen denken doorheen deze verschillende vakken. De jonge mens vraagt nu vooral zijn eigen denken en oordelen te kunnen en mogen ontwikkelen als een steeds dieper reikende verbindingsmogelijkheid tussen zichzelf en de wereld.
De meetkundeleraar en zijn vier leerlingen in het wereldberoemde fresco De School van Athene (Rafael, Rome, ca. 1508) tonen die weg. De vier leerlingen vertegenwoordigen elk een stap op de weg van groeiend inzicht. Die gaat dan geleidelijk en vanzelf over in het vermogen om (vrij) te kunnen handelen.


ISBN: 978 90 77611 22 7

Prijs: 12,00 eur (+ verzendingskosten)Een - betere - wereld voor kinderen
Auteurs: Christopher Clouder, Werner Govaerts, Michiel Matthes

Kinderen worden door politici en belangrijke actoren in de maatschappij nog altijd te veel beschouwd als toekomstige 'soldaten' voor hun land in de globale competitie met andere landen. Van een kindgericht beleid komt er dan niet veel in huis.
De auteurs van dit boekje hebben ontdekt dat met relatief beperkte middelen en investeringen de kwaliteit van het kind-zijn in de Westerse samenlevingen (nog) behoorlijk verbeterd kan worden. Dat is geen kwestie van geld, maar van het toepassen van nieuwe inzichten.
Op het gebied van de belangenbehartiging van het kind-zijn kan er nog heel wat gebeuren! Dit boekje (32 blz.) wil daartoe bijdragen. Beleidsmakers kunnen in dit boekje veel inspiratie vinden om voor alle kindgerelateerde beleidsdomeinen meer coherentie na te streven. Opvoeders, leraren en ouders vinden in het boekje de resultaten van het recentste onderzoek op tal van domeinen.
Dit boekje is geïnspireerd op het denkwerk van de Alliance for Childhood European Network Group, en de werkgroep voor de kwaliteit van het kind-zijn in het Europees Parlement. Het is gebaseerd op een aantal fundamentele nieuwe ontdekkingen over de kwaliteit van onze Westerse samenleving in het algemeen en over de kwaliteit van het kind-zijn in het bijzonder.

ISBN: 978 90 77611 00 5

Prijs: 5,00 eur (+ verzendingskosten)Eine Klasse voller Engel. Über die Erziehungskunst
Auteur: Mieke Mosmuller

Dit boek wil de lezer laten beleven wat werkelijke antroposofie en steinerpedagogie is. Het gaat uit van het motto dat de mens in de wereld niet zozeer werkt door wat hij doet, maar vooral door wat hij is.
De auteur verwijt de steinerschoolbeweging Steiners visie en richtlijnen nooit begrepen te hebben, en beschrijft hoe een spirituele lerarenopleiding er volgens haar moet uitzien.

Het boek is helaas alleen in het Duits verkrijgbaar.

Prijs: 19,90 eur (+ verzendingskosten)

Toon wat je kunt. Portfolio als spil van de steinerpedagogie
Auteur: Rüdiger Iwan

Rüdiger Iwan werkt al meer dan twee decennia als steinerschoolleraar in Zuid-Duitsland. Hij is begeesterd door de mogelijkheden die deze pedagogie biedt om jongeren van vandaag als individu tot hun recht te laten komen op school.
Wat Iwan de ‘portfoliomethode’ noemt, is naar waarheid echte, authentieke steinerpedagogie, ontstaan vanuit de wil om iedere leerling datgene te geven waar hij of zij nood aan heeft. Het is een methode die de leerlingen niet alleen tot doen en handelen brengt, maar hen ook tot betere waarnemers maakt. Met name op het sociale vlak: waarnemers van zichzelf en van anderen. Het eigen leren leren evalueren en met betrekking tot het leren van andere leerlingen tot een zakelijke leer-relatie leren komen.
‘Leren’ is veranderen. Wie niet bereid is tot verandering, hij rake dit boek niet aan. Wie daarentegen oog heeft voor de enorme veranderingen die zich in de laatste decennia in het bewustzijn en de attitudes van kinderen en jongeren hebben voltrokken, vindt in dit boek wellicht inspiratie voor de eigen lespraktijk …


Prijs: 18,00 eur (+ verzendingskosten)De kleine wereldburger
Auteur: Erna Kint

Kijkend naar een baby vraag je je wel eens af, hoe hulpeloos ook, van waar die wijze blik uit die oogjes komt. Het lijkt alsof hij je reeds heel wat te vertellen heeft en alsof hij je ook al heel goed verstaat. Het is duidelijk dat een baby geen lege doos is die alleen maar dient opgevuld te worden. Een kind heeft reeds een hele reis achter de rug en komt met zijn rugzakje volgeladen bij ons aan.
Over de ontdekkingsreis in de eerste levensfase van 0 tot 7 jaar schreef Erna Kint een informatief boekje voor kersverse en andere ouders. De babyfase, de peuterfase en de kleuterfase komen erin aan bod. Op een toegankelijke manier wordt beschreven hoe vanuit de antroposofie en de steinerpedagogie gestalte kan worden gegeven aan deze eerste zeven jaar in de ontwikkeling van een kind.
Het eerste deel geeft een theoretisch menswetenschappelijk kader en vertelt iets over de ontwikkeling van het kind. Ook de plaats van kinderopvang en onderwijs wordt erin geduid.
Het tweede deel bevat de toepassing van de steinerpedagogie in de praktijk. Hoe wordt in de opvoeding van het kleine kind concreet gewerkt met deze pedagogie?
Beide delen kunnen makkelijk afzonderlijk doorgenomen worden.

Prijs: 7,95 eur (+ verzendingskosten)

Waldorf. De Vrijescholen. De geschiedenis van een naam
Auteur: Hansjörg Hofrichter

Deze brochure over de naam 'Waldorf' (zoals de steinerscholen in Duitsland, Zwitserland enz. worden genoemd) bestaat in meer dan tien talen en in een oplage van meer dan 50.000 exemplaren.
De brochure gaat over de oorsprong en de geschiedenis van de naam 'Waldorf', maar is tegelijk een beknopte inleiding over steinerpedagogie (Waldorfpädagogik in het Duits).
Interessant voor nieuwe ouders, maar ook voor wie belangstelling heeft voor een aantal historische gegevens die nergens anders te vinden zijn!


Prijs: 4,00 eur (+ verzendingskosten)Hype hype hoer@? Kritische noten bij de invoering van computers in het onderwijs
Auteurs: Hans Annoot & Werner Govaerts

Deze publicatie is het resultaat van een onderzoek naar de invoering en toepassing van informatie- en communicatietechnieken (ICT) in de Steinerscholen. De auteurs bespreken de internationale literatuur die hierover bestaat, evalueren de bestaande modellen en voorstellen, rapporteren over de (schaarse) ervaringen die reeds zijn opgebouwd en geven tot slot een eigen visie in de vorm van overwegingen die leraren en schoolbesturen best mee in rekening nemen wanneer ze over ICT gaan nadenken. De auteurs hopen dat de Steinerscholen zich niet blindelings laten meeslepen in de hype van Microsoft en Internet.

Prijs: 9,92 euro UITVERKOCHT

De gedrukte versie van dit cahier is uitgeput. Toch willen wij de informatie ter beschikking houden. Daarom dit digitale formaat.
U kan dit lezen op het scherm of voor persoonlijk gebruik afprinten. Om te downloaden klik hier. (pdf-bestand 615 kB)
Alle boeken kunnen aangekocht worden via bestelling per email info@via-libra.be of schriftelijk aan te vragen op het adres Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen.


Men kan de boeken tevens ontlenen via de bibliotheek.